Den 28, 29 och 30:e månaden Rajab

– Iaktta fasta dag 28, 29 och 30.

– Under den sista dagen av månaden Rajab, be Salman al‑Mohammadis(RA) bön. Bönen beskrivs nedan.

Salman al-Mohammadis(RA) bön

  1. Be en 10 rak’at bön i 5 omgångar om 2 rak’at I varje rak’a, recitera surah al-Fatiha en gång, surah al-Ikhlas tre gånger och surah al-Kafirun tre gånger.
  2. Recitera följande:
    Det finns ingen gudom utom Allah, den Ende, till Honom hör herraväldet. Till Honom hör all tacksamhet och lovprisande, som skänker liv, och orsakar död, [eftersom] Han är den evigt Levande som aldrig dör; i Hans makt ligger godhet och Han har makt över allting.
  3. Efter detta, recitera:
    Må Allahs fred och välsignelser vara över Mohammad och hans rena avkomma. Det finns ingen makt eller styrka utom hos Allah.