Fastans lagar

En dialog angående fastans religiösa lagar

Min fader inledde sitt tal om månaden Ramadan med en hes och darrande röst; glöden i hans ögon skvallrade om en inre bävan för denna månad. Detta är inte så konstigt då den påminner om allt det som är gott, enastående, vackert, saligt, nådigt och förlåtande.

I syfte att stärka dessa koncept, tog han mig till Profetens(S) tid, vid tidpunkten för hans berömda predikan för välkomnandet av fastemånaden:
O Människor! Detta är Guds månad som kommer över er med nåd, välsignelse och förlåtelse; för Gud är detta den bästa av månader; dess dagar, nätter, och timmar är de mest storslagna. Under denna månad är ni Guds gäster, åtnjutandes Hans gästfrihet. Ni har framställts bland dem som vunnit Hans gunst. Vartenda andetag kommer att betraktas som ett lovprisande av Hans namn, och er sömn en form av dyrkan. Era handlingar kommer att accepteras och era böner besvaras. Be därför till er Skapare med uppriktighet och rena hjärtan att bevilja er framgång i ert fastande under denna månad och ert reciterande av Guds bok. Förloraren är den som nekas den Allsmäktiges förlåtelse under denna upphöjda månad.
O män och kvinnor! Under denna månad står portarna till evig lycka på glänt; bönfall därför er Herre att inte stänga dem för er. Eldens portar är stängda; så be till Honom att inte öppna dem för er. Demonerna är fängslade och i bojor; be Honom därför att inte släppa dem fria så de kan leda er vilse.

Efter att han återgett denna del av predikan fäste han min uppmärksamhet mot vad jag bör göra under denna månad, då han betonade vissa delar av denna predikan. Han fortsatte med att citera Profeten(S):
O människor! Den som förser en rättskaffens muslim med ett mål mat, kommer vid slutet av sin fastedag under denna månad att erhålla en så stor belöning från Gud att det kan jämställas med befriandet av en slav, och denne kan försäkra sig om att dennes tidigare synder blivit förlåtna.

En person bland folkmassan inflikade: ”O Guds Profet(S)! inte alla har råd att förse de fastande människorna med mat.” Han besvarade personen: ”Frukta Gud om än med en halv dadel. Mata dem för Guds skull, om än med en klunk vatten, ty den Allsmäktige beviljar dem som utfört en liten handling med full belöning, om de inte har kapaciteten att utföra mer.
O människor! Den som strävar efter att behandla folket vänligt och ödmjukt under denna månad, kommer att garanteras en överfart till Paradiset under den dag då många fötter snubblar och slinter (mot helvetet). De som minimerar bördan för deras anställda (mulkul yameen), kommer att få en underlättad Räkenskap. Om någon kontrollerar sina överträdelser, kommer Gud att hålla tillbaka Sin vrede från denne under Domens dag. Den som undviker sina fränder, kommer att nekas Hans nåd på Räkenskapens dag. Den som läser en enda vers ur den heliga Koranen, under denna månad, kommer att beviljas en belöning motsvarandes 000000recitation av hela Koranen under andra månader.

Min fader hade knappt avslutat återgivandet av dessa segment ur Profetens(S) predikan, förrän han började kritisera en del fastande muslimer som felaktigt tror att fastan enbart handlar om att avstå från mat och dryck. I syfte att förkasta en sådan tro, citerade han Imam Ali(A) som sade: ”Det finns många fastande människor som inte erhåller något av sin fasta annat än törst. Och hur många dyrkare finns det inte, vars nattliga böner inte skänker dem annat än ansträngning.
Han återberättade även en annan hadith från Imam Sadiq(A): ”När ni fastar försäkra er om att er hörsel, syn, ert hår, hud och andra sinnen avstår (från det som är oförenligt med fastan).
Imamen(A) har också sagt: ”Fastan bör inte begränsas till att avstå från mat och dryck. Ni bör avstå från att yttra lögner med era tungor, eller fästa blicken mot sådant som Gud förbjudit oss att titta på. Undvik konflikter. Avundas inte varandra. Baktala inte och svär inte eller förbanna varandra. Undvik att avlägga falskt vittnesmål. Var likt en som ämnar till att ta sig till nästa värld, räknandes sina dagar i väntan på det som Gud, den Allsmäktige, lovat er, och ta vara på era handlingar i förväntan om att få samtala med Honom. Sök en Guds inspirerad sinnesfrid och värdig hållning; sök er mot underkastelse och ödmjukhet – likt en slavs underkastelse i fruktan inför sin mästare.

Min fader berättade för mig en historia som inträffade under Profetens(S) tid. Profeten(S) hörde en gång en kvinna som kallade sina pigor för öknamn. Han kallade på någon att servera mat till kvinnan. Kvinnan svarade att hon fastade, varpå han sade till henne: ”Varför fastar du när precis har givit dina pigor öknamn? Att fasta innebär inte bara att avstå från mat och dryck. Det är ett medel genom vilket människan kan avstå från att begå synd i ord och handling. Hur sällsynt är inte en genuin fasta och hur överväldigande är inte hungern.

Jag kände mig så ödmjuk och sade till min fader: ”Det är dags för mig att fasta under månaden Ramadan, och jag skall börja med detta i år. Dock undrar jag hur man kan veta att månaden inletts?

– Du borde veta det genom att betrakta himlen och se nymånen i ditt land eller närliggande länder som delar samma horisont; med andra ord, om halvmåne skepnaden skådas i ett land, borde det skådas i ett annat om det inte vore för naturliga barriärer såsom moln, berg och dylikt.

Vad är beviset för att ha skådat månen?
– Bevisen kan vara en eller flera av följande:
1. Du har skådat den själv.
2. Två mäns vittnesmål, av oklanderlig karaktär, förutsatt att du inte har någon vetskap om tillfällen då de kan ha haft fel, och att du inte ifrågasätter deras vittnesmål.
3. Om 30 dagar gått av månaden Sha’ban, så har sannerligen slutet av månaden uppnåtts och således kommer månaden Ramadan att infalla.
4. När nyheten om nymånen, som kännetecknar inledningen av månaden Ramadan, blivit något allmänt så att du känner dig säker över att månen skådats.

Anta att jag inte visste huruvida det kommer att bli starten på månaden Ramadan och att jag hade intentioner på att fasta imorgon. Hur skulle denna dag i sådana fall behandlas?
– Din niyyah (avsikt) skall vara som om denna dag tillhörde månaden Sha’ban. Om det dock blir så att den första dagen av månaden Ramadan utannonseras under samma dag, så ändrar du din niyyah och således kommer din fasta att vara ok; med andra ord skulle det i sådant fall inte vara nödvändigt för dig att fasta om denna dag.

Hur kan jag veta att månaden Ramadan närmat sig sitt slut och att månaden Shawwal inletts?
– På samma sätt som vid skådandet av inledningen för månaden Ramadan.

Ok. Vad skall jag då göra om jag dragit slutsatsen att jag skådat månen som markerar inledningen av månaden Ramadan?
– Då skall du fasta. Så skall även varje muslim som nått mognadsålder, är mentalt frisk och säker på att dennes fasta inte skadar dennes hälsa, eller är på någon resa, eller befinner sig i ett tillstånd av medvetslöshet.

Vad gäller kvinnor skall de fasta förutsatt att de inte befinner sig i ett tillstånd av haydh eller nifas, för då skall de inte fasta. De måste dock fasta om de dagar som missats på grund av detta, vid senare tillfälle.
Vad skall en person göra om denne fruktar att fastan skulle orsaka skada?
– Den som fruktar för sin egen hälsa som ett resultat av fastan, är undantagen att fasta. Inte heller behöver den fasta, som känner att dennes svaga hälsa kommer att förvärras, om det handlar om ett hejdande av tillfrisknad eller en ökad smärta. Detta borde dock sammanfalla med vad som är allmänt accepterat under dessa omständigheter.

Hur är det med en person som befinner sig på resande fot?
– Om denne beger sig iväg på en resa efter zawaal, [bör denne fortsätta sin fasta]. Om denne beger sig iväg innan skymningen skall denne inte fasta.

Hur är det om en person reser efter skymningen?´
– I ett sådant fall [är fastan inte godkänd, oavsett huruvida denne visste om att denne, kvällen innan, skulle resa eller inte]. Denne bör därför utföra qadha fasta.

Om jag önskar fasta – hur skall jag göra?
– Du bör ha avsikten att söka Guds närhet och välbehag, att fasta från gryningen till skymningen.

Innebär inte fasta avhållsamhet?
– Ja.

Vad bör jag avhålla mig från?
– Du bör avhålla dig från nio ting som anses bryta en persons fasta.

1 och 2. Att avsiktligen äta eller dricka, oavsett hur pass lite eller mycket det än må vara.

Vad händer om jag inte gjorde det med flit?
– Så länge som du gjorde det av misstag, är din fasta fortfarande giltig.

Kan jag skölja munnen med vatten utan att svälja det?
– Ja det kan du göra. Om avsikten med detta dock var att kyla ned dig och du av misstag råkade svälja lite, bör du kompensera för den dagen (qadha). Om du dock svalde vattnet omedvetet, behöver du inte utföra qadha.

Kan jag doppa mitt huvud i vattnet, samtidigt som jag är varsam med att inte låta vatten hamna i min mage?
– Ja det kan du göra, men detta är dock mycket makrooh (orekommenderat).

3. Att avsiktligen yttra lögner om Gud, Hans Profet(S) eller de felfria Imamerna(A).

4. Avsiktligt sexuellt umgänge.

Vad är reglerna gällande den fastande mannen och hans fru?
– De kan ha samlag efter det att fastan har brutits.

5. All form av onani.

6. Att avsiktligen befinna sig i ett tillstånd av janabah (stor rituell orenhet) fram till gryningen. Om en person haft sexuellt samröre som lett till janabah tillståndet, måste de utföra ghusl (rituell rening) före inträdet av fajr (gryningen), så att de är tahir (rena) vid påbörjandet av fastan.

Anta att jag hamnat i ett tillstånd av janabah under natten, men inte kunnat utföra ghusl på grund av att jag exempelvis varit sjuk – vad skall jag då göra?
– Du bör utföra tayamum (rituell rening där jord eller sand stryks över ansikte och händer) innan inträdet av fajr.

Hur är det för kvinnor?
– Om de blivit tahir efter att ha varit i ett tillstånd av haydh eller nifas, måste de utföra ghusl innan inträdet av fajr, så att de fastar i ett taharah (rent) tillstånd.

Anta att jag sov under dagen och drömde en dröm som ledde till sädesuttömning. Vad skall jag göra?
– Sädesuttömning i detta fall bör inte bryta fastan. Den bör vara i sin ordning trots att ghusl inte utförts.

7. Att avsiktligen andas in mättad luft eller tjock rök och damm.

8. Att avsiktligen kräkas.

Vad händer om detta sker oavsiktligen?
– Det bryter inte fastan.

9. Intravenös injektion med vatten eller annan vätska.

Om en fastande person avsiktligen begår någon av de ovannämnda handlingarna – vad bör de i sådana fall göra?
– De bör avstå från att begå någon av dessa handlingar och förbättra sig enligt följande:

a) Om en fastande person avsiktligen befinner sig i janabah tillståndet fram till gryningen bör denne avstå från att fasta den dagen [Låt dennes avhållande vara i en form av alqurbal mutlaqah, dvs. utan att specificera att detta avhållande är för den obligerade fastan under Ramadan eller på grund av det].

b) När det gäller yttrandet av lögner om Gud, Hans Budbärare, eller inandningen av tjock rök eller damm, [bör de avstå från att äta och dricka under resten av dagen i enlighet med den lagenliga förordningen som innebär att antingen utföra förpliktelsen av att fasta eller avstå från det, dvs. från att äta och dricka utav respekt].

c) Om man upphäver fastan på grund av utförandet av övriga handlingar, [bör man avstå från att fasta under resten av dagen utav respekt för det lagenliga åläggandet].
I tillägg till detta måste man kompensera för de dagar som blivit ogiltigförklarade och dessutom betala bot. Detta kan ske genom att befria en människa ur slaveri, att föda sextio fattiga människor, eller att fasta under två sammanhängande månader var varje dag av fasta som ogiltigförklarats. Detta gäller oavsett om det som brutit fastan är något tillåtet (halal), såsom att dricka vatten, eller otillåtet (haram), såsom att dricka alkohol eller onanera.

Hur skall man kunna mata sextio personer?
– Du kan servera dem med sådan föda som garanterar att de fått vad de behöver. Du kan också förse dem med livsmedel på motsvarande 750 gram vardera, av antingen dadlar, vete, mjöl, ris, bönor eller dylikt för varje dag som du missat. Du kan dock inte ge dem pengar istället. Det enda som möjliggör för dig att kunna ge detta i pengar till den fattige, är om du obligerar denne att köpa livsmedel för dessa pengar å dina vägnar för att senare lägga beslag på dem.

Vad händer om någon inte kan fasta vissa dagar under månaden Ramadan på grund av giltig orsak, såsom sjukdom eller resa?
– Du kan kompensera för dessa dagar genom att fasta under året, dock ej under de två högtiderna (Eid al-Fitr och Eid al-Adh’ha).

Anta att min sjukdom fortsätter ända fram till nästa års fastemånad. Hur skall jag gå till väga då?
– Du behöver inte utföra qadha. Istället skall fidya utföras (en slags gottgörelse från vissa religiösa förpliktelser genom materiell donation eller religiös handling). I detta fall skall det skänkas sadaqah till de fattiga i form av 750 gram livsmedel för varje missad dag.

Med detta sagt, måste jag dock påminna dig om följande:

1. Det är inte tillåtet att fasta under den första dagen av Eid al-Fitr eller den första dagen av Eid al-Adh’ha, oavsett om detta är qadha fasta eller av annat syfte.

2. [Den äldsta sonen till en avliden person bör gottgöra för all fasta som dennes fader missat under sin livstid av giltig anledning. Det samma gäller för de dagar som fader inte fastade trots att han kunnat göra det. Detta kan utföras av sonen om denne inte var minderårig vid faderns död eller nekades arvet].
3. Det finns dock vissa kategorier av människor som tillåts att inte fasta:

a) De gamla som inte klarar av att fasta, eller vars fasta orsakar svårigheter och en förvärring av deras tillstånd. I dessa fall bör istället fidya utföras, genom att donera 750 gram vete eller dylikt för varje dag de inte fastat. Dock bör det påpekas att de inte behöver utföra qadha för fastan.
b) En havande kvinna som närmar sig förlossningsperioden och känner att fastan kan utgöra en fara för hennes eller hennes barns välmående. I detta fall bör hon istället gottgöra för dessa dagar vid ett senare tillfälle.
c) En ammande moder som upplever en minskning av modersmjölken och vars fasta kan utsätta både henne och barnet för fara [förutsatt att hon är den enda källan till föda för barnet]. Omvänt är det inte tillåtet för henne att inte fasta. Om det dock var tillåtet för henne att inte fasta, måste hon kompensera för de missade dagarna.
Hursomhelst är det en plikt för både den ammande modern och den havande modern att donera 750 gram livsmedel för varje missad dag av fasta.

4. Likt bönen som antingen kan vara obligatorisk eller frivillig, kan även fastan vara obligatorisk eller frivillig. Det är en av de frivilliga dyrkanshandlingar som starkt rekommenderas, då återberättelser beskriver det enligt följande, ”Det är en räddning undan helvetet”, ”Det är en form av religiös skatt (zakat) som genererar en ren kropp”, Genom den träder dyrkaren in i Paradiset”, etc.

Det har rapporterats att fasta under följande dagar och tillfällen, är ytterst belönande:
a) Tre dagar under varje månad, lämpligast den första eller sista torsdagen i månaden och den första onsdagen under de tio sista dagarna.
b) Under årsdagen till minnet av Profeten(S) och under den dag då han kallades att tillkännage sitt profetskap.
c) Dagen av al-Ghadeer (Firandet av Profetens(S) utnämning av Imam Ali(A) som hans ställföreträdare).
d) Den 25:e dagen av Thil Qa’idah.
e) Den 24:e dagen av Thil Hijjah.
f) Hela, eller delar av Rajab.
g) Hela, eller delar av Sha’ban.

Och sist men inte minst återberättade min fader för mig en hadith från Imam Sadiq(A) som lyder:
För att din fasta skall bli fullt accepterad bör du ge zakat.”, menandes zakatul fitra (en speciell typ av religiös avgift som betalas efter slutförandet av fastan under månaden Ramadan).

Min fader tillade att det är en plikt för varje vuxen och mentalt frisk person, som har tillräckligt med inkomster under året i syfte att kunna avvara zakatul fitra för sig själv och sina försörjningstagare, oavsett om de är direkta familjemedlemmar eller inte, om de är barn eller vuxna, inklusive de gäster som anländer under kvällen inför Eid [eller efter det att den infallit].
Hur mycket zakatul fitra som skall betalas per person, motsvarar 3 kg vete, dadlar, russin eller annat livsmedel. Det också bra att betala detta i pengar för motsvarande värde. Denna summa måste läggas åt sidan under kvällen inför Eid [innan Eidbönen för de som utförde den], och fram till zawaal för de som inte bad Eid bönen. Detta bör skänkas till de fattiga och behövande som tillåts ta emot inkomststöd från monetär skatt (zakatul maal).

Det bör dock noteras att den zakat som är tillåten för de som inte tillhör Hashimit släktet, inte är halal för Hashimiter (ättlingar till Profeten(S) och hans Ahl al-Bait(A)).

Zakatul fitra skall inte ges till ens egna försörjningstagare, såsom fadern, modern, frun eller ens avkomma.