Duaa Ahd huvudkategorier

Duaa Ahd är bland de åkallelser som Imam Sadiq(A) har lämnat efter sig. Recitering av denna åkallelse samt en upprepning av den, under doldhetens tid (qaybat), har rekommenderats samt poängterats av våra fromma Imamer(A) samt våra lärda. 

Imam Sadiq(A) har sagt att ”regelbunden läsning av denna duaa gör en värdig att bli utvald som en kompanjon till Imam Mahdi(AJ) och nå hans närvaro.” Utöver detta säger Imam Sadiq(A) att: ”för varje ord som läses ur denna duaa ger den bedjande 1000 goda gärningar och förlåtelse för 1000 synder.”

En av de nära till Imam Khomeini(RA) återberättar: ”En av de råden som Imam(RH) gav mig under hans sista dagar var att läsa duaa Ahd. Han sade: ’Försök att recitera denna duaa varje morgon ty den har en inverkan på ödet.’”

Ayatollah Tawasulli(HA) berättar att när han skulle läsa Duaa Adeelah ur Imam Khominis(RA) ”Mafatih al-Jinan” i och med hans bortgång, märkte han att Imam Khomini(RA) hade markerat en duaa bland alla andra i innehållsförteckningen. När han tittade närmare såg han att det var Duaa ’Ahd, vilket borde visa hur pass viktig denna duaa är. Givetvis måste det nämnas att vägen till att nå en sådan närhet till Imam Mahdi(AJ) är inte endast genom att tomt läsa orden varje morgon, utan man måste ärligt åkalla Allah(SWT) från botten av hjärtat och därefter handla efter sina ord.

Duaa Ahds innehåll baserar sig på sju huvudkategorier enligt följande:

1.    Erkännande till Guds storhet

Åkallelsen börjar med att erkänna Guds storhet och värdighet. Man börjar nämna några av Allah(SWT) värdiga och ärorika egenskaper, vilka även befinner sig hos Imamen(AJ), ty är han(AJ) Guds medlare på denna värld. Därför är det möjligt att dessa benämnelser påpekar Imamen(AJ) också som t.ex. när man i åkallelsen säger: ”O Herren till det evigt förvarade ljuset,…”. Därmed, med tanke på en sådan tolkning kan det eviga förvarade ljuset vara Imamen(AJ) som egentligen härstammar ju från det Gudomliga ljuset. Eller där det sägs ”Som uppenbarade Tawrat (Torah), Injil (Bibeln) och Zabur (Psaltaret)”. Imamen(AJ) har ju kunskapen om alla dessa heliga böcker och innebörden av dessa böcker här kan då enligt denna tolkning bli själva Imamen(AJ).

2.    Att be till Gud, världarnas Herre, samt tillfråga Honom

I detta skede ber man till Gud och tillfrågar Honom med tanke på alla Hans egenskaper och säger bl.a. ”Jag ber Dig i Ditt namn som lyser upp himlarna och jorden…”. För att därmed belysa himlarna och jorden med hans(AJ) ljus och tillvaro.

3.    Välsignelse till Imam Mahdi(AJ)

Här ger den som reciterar åkallelsen välsignelser i en hög grad, ty Mästaren(AJ) förtjänar dessa högsatta välsignelser, i grad av himlariket, jorden, etc. och till och med Allahs(SWT) tron som inte finns större än.

4.    Förnya sin trohetsed med Imam Mahdi(AJ)

Den viktigaste innebörden inom denna duaa är den gällande förnyelsen av ens trohetsed till Imam Mahdi(AJ). Den som känner till sin tids imam och älskar honom djupt ger sin trohetsed till honom ty acceptansen och kärleken utan ansvar inte är annat än en lust.

Duaa Ahd innebär i sig att förnya sin trohetsed med sin Imam(AJ), vilken har rekommenderats reciteras på morgonen och räknas som en av muslimernas plikt under doldhetens (qaybat) period. Sadr al-Islam Hamedani skriver i ’Takalif al-Anam fi qaybat al-Imam’ följande: ”Så fort din dag påbörjas måste du påminna dig själv om Imamen(AJ) och med en uppriktig och ärlig tro, förnya din trohetsed med honom(AJ), och du skall tro som så att Imamen(AJ) inte är dold utan du befinner dig framför honom(AJ) och talar inför honom(AJ).”

Den som börjar sin dag och sitt tal med att recitera denna duaa, ger en trohetsed gentemot sin Imams(AJ) önskan, viljan och mål, och de ser inte på denna trohetsed som en vanlig trohetsed utan förstärker genom att binda det och fastställa det samt tar Gud som vittne till sin trohetsed.

Duaa Ahd medför att man med dess recitering påminner sig själv och Imamen(AJ) och sin trohetsed samt förnyar det med honom(AJ). Genom att recitera den ber vi till Gud att hjälpa oss för att vara en av hans(AJ) uppriktiga vänner, samt ber till Gud att om vi fick äran men att vårt liv inte räckte till så skall vi återupplivas för att vara med honom(AJ) vid hans återkomst. Därmed resulterar duaa Ahd, precis som alla andra åkallelser, till att den gudomliga välsignelsen når oss när vår själ inte är blandad med några synder.

5.    Be om äran att få vara bland Imamens(AJ) vänner 

För att kunna finna sig bland Imamens(AJ) vänner och följeslagare krävs att tillbedja Gud denna ställning samt lyda och följa Imamen(AJ). En sådan uppriktig lydnad att inte ens döden separerar en från honom(AJ). I åkallelsen sägs: ”O min Herre och Gud! Om döden skiljer mig och han åt, en död som händer (drabbar) alla Dina tjänare, väck mig då ur min grav medan jag är insvept i min kaffan, det vita tyget (som täcker de döda).”

6.    Att kunna se Imamen(AJ) 

Det krävs tawfiq från Allah(SWT) för att täcken skall tas bort från våra ögon och att vi skall kunna se honom(AJ), där i åkallelsen sägs: ”O min Herre och Gud! Låt mig få se ansiktet av den upplyste guiden, den prisvärdiga månen, (Imam Mahdi) och lys upp mina ögon genom en blick på honom.”

7.    Återkomst

Sist ber man till den Barmhärtige och Allsmäktige att påskynda hans(AJ) återkomst där man bl.a. i slutet av åkallelsen reciterar följande: ”O min Herre och Gud! Ta ett slut på människornas smärta genom hans närvaro, och påskynda hans återkomst.”

Det har återberättats från Imam Sadiq(A) att den som reciterar duaa Ahd fyrtio morgnar kommer att vara av den Väntades(AJ) vänner, dock som sagt måste man vara medveten om att endast recitering av duaa inte räcker utan man måste förbereda sig för att ha denna förmåga att vara en av hans(AJ) vänner.

Med andra ord är duaa ett sätt att komma i kontakt med Gud och Hans bevis. Duaa är att tala till för sin älskade samt en bön med sitt önskade. Duaa är att bevisa sitt elände till den Barmhärtige och be om sina önskningar från sin Herre. Därmed är åkallelsens grund väldigt värdefull. I för sig har varje duaa sin egen effekt och innebörd. Den ena kan vara för att bli förlåten och för att göra en uppriktig ånger, medan en annan kan var för att få mer kunskap och kännedom (ma’refa), etc. Däremellan har de duaa som getts ut eller sagts från våra Imamer(A) en högre värde och betydelse.

Betoningen om att läsa duaa Ahd fyrtio dagar i rad, beror på effekten av  upprepning av den, ty fortsättning och upprepning av en viss handling under en bestämd tid är av de moraliska faktorer som påverkar uppbyggandet av människans själ, samt medför för den som reciterar den en slags ansvar och fästelse. När man uppnår en sådan nivå anser man vara ens plikt att förnya sin trohetsed till sin Imam(AJ) och därmed se dess effekter på ens handlingar under dagen.

Duaa Ahd har, som det har påpekats, återberättats från Imam Sadiq(A) för att vi skall kunna förbereda oss för vår Imams(AJ) återkomst och lydelse och verkligen ge honom(AJ) en uppriktig trohetsed. Vill be till Gud att skynda på hans(AJ) återkomst och be honom(AJ) att han skall hjälpa oss i vår förberedelse och uppfyllandet av återkomstens villkor. Därmed är duaa ett av de bästa sätten för att komma närmre samt känna närhet samtidigt som det leder till att levnadssättet baserar sig på den rätta vägen.