Moment i salat (bönen)

Elva saker är wajib (obligatoriska) i salat (bön) – utöver wodhu som givetvis ska ha uträttats inför den.

 1. Niyya (avsikt) – jag ber den bönen i Guds lydnad och för att närma mig Honom
 2. Takbirat-ul-Ihram – yttrandet av Allah-o-akbar (vittnesmålet att Gud är Störst) direkt efter niyya som salat inleds med
 3. Qiyam – att stå upprätt som är ett av salats återkommande moment
 4. Rokoo’ – bugningsställning [inför Gud] i tillbedjan
 5. Sojood – sätta pannan ned på jorden [inför Gud] i tillbedjan
 6. Qira’a – att recitera surah al-Hamd eller al-Fatiha och ytterligare en surah i de första två rak’at (bönenheter) och därefter Tasbihat-e-Arba’a (SobhanAllah wa alhamd-u-lillah wa la ilaha illa Allah wa Allah-o-akbar) i en eventuell tredje och fjärde rak’at
 7. Thikr – att recitera någon thikr (sägelse i Guds hågkomst och åminnelse) av Tasbih (glorifiering av Gud) i rokoo’ och sojood (Sobhan-a rabbi al-’adhim wa bi hamdeh, respektive, Sobhan-a rabbi al-a’la wa bi hamdeh)
 8. Tashahhod – trosbekännelse och vittnesmål om Guds enhet och enhetlighet samt att Profeten Mohammad(S) är Guds tjänare och Sändebud
 9. Salam – fredshälsning på Profeten(S) och Guds rättfärdiga troende tjänare och oss själva
 10. Tartib – att be i den ordning som Sharia (religionens lag) föreskriver
 11. Mowalat – att be utan avbrott eller uppehåll mellan delarna så som de är

Rokn” och ”ghayr rokn” i bönen

Av ovannämnda moment som är obligatoriska vid bönen, är fem ”rokn”, medan övriga räknas som ”ghayr rokn”. ”Rokn” innebär handlingar som gör salat ogiltigt om de utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt. Dessa är 1. niyya (avsikt), 2. takbirat-ul-Ihram, 3. qiyam vid tidpunkten för takbirat-ul-Ihram och strax innan man går till rokoo’, 4. rokoo’ och 5. två efterföljande sojood. Om något av dessa utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt, blir bönen batil (ogiltig). 

Ghayr Rokn” innebär de moment som är wajib (obligatoriska) och som gör en bön ogiltig om de avsiktligt utelämnas, eller läggs till. Det gör inte salat ogiltigt om de oavsiktligt utelämnas eller läggs till.