Bönens wajibat (plikter)

Elva saker är wajib (obligatoriska) vid bönen:

(Givetvis ska man ha gjort wodhu (tvagning) inför varje bön).

 1. Niyyah (avsikt) med bönen måste vara att nalkas Gud;
 2. Takbirat-ul-Ihram Allah-o-akbar efter Niyyah
 3. Qiyam att stå upprätt
 4. Rokoo’
 5. Två Sajdah
 6. Qira’at (att läsa surah al-Hamd) och ytterligare en surah, först i två rak’ats och Tashbihat-e-Arba (SubhanAllah walhamdu Iillahe wa la ilaha Illallaho wallaho Akbar) eller surah ”al-Hamd” i 3:e och 4:e rak’at
 7. Dhikr (att läsa tasbih i rokoo’ och sajdah); detta förklaras senare
 8. Tashahud
 9. Salaam
 10. Tartib (att be i den ordning som Shariah föreskriver)
 11. Muwalat att be utan avbrott eller uppehåll. Rokn och inte rokn  Av ovannämnda Wajib vid salat, är 5 Rokn; de andra är Ghair Rokn. ”Rokn” betyder sådana handlingar som gör ett salat ogiltigt om de utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt. Dessa är1. Nijat2. Takbirat-ul-Ihram3. Kijam vid tidpunkten för Takbirat-ul-Ihram och strax innan man går till Roko;4. Roko; och5. Båda Sajdah tillsammans. Om något av dessa utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt, blir ett salat Batil (ogiltigt).

”Ghair Rokn” betyder de Wajib som gör ett salat ogiltigt om de avsiktligt utelämnas, eller läggs till. Men det ogiltiggör ej ett salat om de oavsiktligt utelämnas eller läggs till. Dessa är de återstående Wajib.


Noterbara kommentarer angående bönen

 • Imam Ali(A) i hans dödsbädd, placerade stor betoning på att tillbedja Gud Den Allsmäktige genom att säga: ”Bedjande, Bedjande, Bedjande”
 • Den Islamiska Republiken Irans ledare säger: ”Människan behöver alltid tillbedja Gud, speciellt när människan är i fara.
 • En präst i Qom säger: ”En natt var jag inbjuden till Hajj Mustafa Khumaynis [Imam Khumayni’s(A) son] hus där han levde med sin far. Ett jämmer väkte mig mitt i natten. Jag väckte  Hajj Mustafa och frågade honom vad jämmret kunde vara. Han lyssnade en stund och sade sedan: ”Det är Imam Khumayni som samtalar förtroligt med sin Herre”.
 • Profeten(S) sade: På uppstigningsnatten såg jag 70 000 städer som liknade era städer, där änglar som tillbedjar Gud har sagt: ”Må Gud, Den Allsmäktige skicka sina välsignelser till de som närvarar vid Fredagsbönen”.
 • Bönen är den mest omfattande formen av tillbedjan.
 • Imam Mahdi(AJ) sade två gånger till Zuhri: ”De som försenar genomförandet av sin morgonbön ända tills solen har gått upp och kvällsbönen ända tills stjärnorna har dykt upp är bortom Allahs välsignelse”.
 • Profeten(S) sade: ”Efter deras död kommer de som inte genomfört sina böner bönfalla Gud att tillåta de att återvända till denna värld för att försona vad de försummat. Men Gud den Allsmäktige kommer inte att göra så för att Han vet att de inte håller sina ord”.
 • Islams heliga Profet(S) säger att det finns hemligheter bakom att betala Zakat (allmosan) som även existerar i bönen:a) Allmosan är en finansiell gåva till de fattiga och i bönen ber man för de fattiga och för Muslimska folket.
  b) Genom att betala allmosan blir ens rikedom ren och genom att tillbedja Gud blir ens hjärtat renat från synder.
  c) Allmosan betyder att tacka Allah och genom att genomföra bönen så tackar man Honom i sitt hjärta för ens mentala och fysiska hälsa.
  d) Allmosan är girighetens förgörare och bönen är förgörare av ens arrogans.
  e) Allmosan skyddar ens rikedomar och tillbedjan skyddar ens handlingar från dåliga gärningar. Zakat är en grundstam för den fattiga och bönen är en grundstam för den froma.
  f) Den som betalar Zakat önskar överflöd i sina rikedomar och den som tillbedjar vill bli belönad.
 • Så länge man genomför bönen finns det änglar som ber för en: ”O Gud, Sänd dina välsignelser över honom”.
 • Anas Ibn Malik sade att Profeten(S) aldrig tillät sina böner bli försenade, även om han var ute på en resa.
 • En dag närvarade Abdullah Ibn Masoud vid samlingsbönen som leddes av Den heliga Profeten(S) men han var för sen. Han frigav en slav för att kompensera förlusten av att förtjäna fördelen av att be samlingsbönen i tid. Han frågade Profeten(S) om Allah hade förlåtit honom. Profeten(S) sade om han skulle spendera hela sin rikedom så skulle han inte få tillbaka denna andliga belöning som han missat.

Följande personers bön är inte acceptabel:

 1. De som är likgiltiga mot andra.
  Imam as-Sadiq(A) sade: Personer som är likgiltiga mot fattiga och hemlösa människor kommer inte att få sin bön accepterat.
 2. Tillskansare.
  Profeten(S) säger: Tillskansarnas bön är likt ett hus som byggs på en sandig grund.
 3. Ansvarslösa människor.
  Profeten(S) säger: Kvinnor som drar nytta av sin mans inkomst men inte visar ansvar mot sina plikter kommer inte att få sina böner accepterade.
 4. De som undviker att betala allmosan.
  Koranen sätter stor tonvikt vid att man iakttar bönen precis som allmosan. Gud accepterar inte bönen för den som inte betalar allmosan.